Köpvillkor, leverans, personuppgifter och övrig information


Leveranstid inom Sverige 
Varor skickas från vårt lager inom 1-3 arbetsdagar med postnord och bör vara hos dig inom 2-5 arbetsdagar då postens sändningstider varierar beroende på bostadsort. Under sommarveckorna med ledighet har vi längre leveranstider, upp till 1 vecka.
Leveranstid Norden/övriga länder
Varor skickas från vårt lager inom 1-3 dagar, med vanlig post och bör vara framme hos kund inom en vecka - 10 dagar beroende på olika länders posthantering.

Vid eventuell försening kommer vi att kontakta dig och du har även rätt att häva köpet. 
 
Personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress för leverans , telefonnummer och mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera varorna som du som kund beställt.
Vi har fått dina uppgifter från  genomförd beställning via hemsidan snyggabrillor.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke/ avtal när köp genomförs för att kunna genomföra köpet med kunden., Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades . Dina uppgifter kommer annars att sparas så länge som bokföringslagen  kräver .
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte vidare.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Personuppgiftsansvarig är Vanja L Stenhoff. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: snyggabrillor@live.se.
Du når vårt dataskyddsombud på snyggabrillor@live.se . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 
Köpevillkor – Privatkonsumenter
 
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.
 
Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för snyggabrillor.se.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.
 
Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att snyggabrillor.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. snyggabrillor.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i snyggabrillor.ses sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.
 
Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot faktura via klarna ab alternativt kortbetalning via Internet. Paypal erbjuder vi med möjlighet att betala på ännu fler sätt.. Detta möjliggör säker betalning med Visa, MasterCard.  Faktura har tillkommande avgift medans ex swish är gratis.
 
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.snyggabrillor.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga  snyggabrillor.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.
 
Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom  en vecka om inget annat uppges. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.
Leverans sker per post / spedition / e-post. Leverans av beställd tjänst enligt order.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med snyggabrillor.sesköpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.
 
Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från snyggabrillor.se antigen per e-post eller fax.
 
Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir snyggabrillor.ses egendom tills dess full betalning erlagts.
 
Ansvar för fel
snyggabrillor.ses ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor snyggabrillor.sebär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.
 
Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. 
Defekta produkter som returernas till snyggabrillor.se bör behandlas som om de vore felfria.
Returfrakt bekostas av konsumenten.
returadress:  snyggabrillor,  såningsv 44, 17552 järfälla

Garanti gäller ett år på tillverkningsfel, ej  uppkomna skador vid förslitning av produkten.

Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen.
Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd.

 Returfrakten bekostas av konsumenten.
 
Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall snyggabrillor.se kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

När snyggabrillor.se har erhållit returen så krediteras köpet på det sätt som betalning skett vid ordertillfället, de olika betalalternativen kan å sin sida ta betalt av kunden, ex paypal,  i form av en återföringsavgift för konsumenten grundat på procent av köpets storlek. Se villkor hos din betallösning om vad som gäller för just dig.
 
Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till snyggabrillor.se, debiteras en avgift om 100:- + moms för att täcka snyggabrillor.ses kostnader för transport och administration.
 
Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanförsnyggabrillor.ses kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att snyggabrillor.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
 
Övrigt
Solglasögonen har 100 % Uv skydd och Ce märkning. Linserna i bågarna är plast och en del har glas. sänd oss gärna fråga om du vill veta mer om en viss produkt.
snyggabrillor.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har snyggabrillor.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. snyggabrillor.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt